Wij hebben de opleiding en de software voor 3D visualisaties en animaties.

Bij EnyaCAD hebben we het.

Voorwaarden van EnyaCAD

3dsoftwareshop

Voorwaarden Opleiding

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Enyacad bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Enyacad.
Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is.
Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.enyacad.nl  
Klant: Particulier of bedrijf die bij Enyacad een of meerdere opleidingen afneemt. Enyacad: afhankelijk van het op de kosten van de Opleiding toepasselijke BTW-regime zoals bedoeld in artikel 5, lid 4.
Cursist: natuurlijk persoon die opleiding volgt.
Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding.
Opleiding: een door Enyacad verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met Enyacad een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant Enyacad heeft bereikt en Enyacad de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan Enyacad voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Enyacad van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Enyacad voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat Enyacad een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Enyacad zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 3 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Enyacad een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/ maatwerk traject. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website.
 3. Alle door Enyacad genoemde bedragen zijn exclusief btw

Artikel 4 - Betaling

 1. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Enyacad stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Enyacad bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 2. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 3. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Enyacad voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 5 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Enyacad gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. 
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Enyacad geen verplichtingen meer richting de Klant.
  • Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 9 van toepassing.
  • De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.

Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en Enyacad is beëindigd.

Artikel 6 – Annulering voor aanvang opleiding

 1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 7) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:

  Trainingen 
   1. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
   2. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 35% van de overeengekomen prijs verschuldigd. (De groepen zijn bewust klein door de intensieve karakter van de opleiding)
   3. Binnen 7 dagen voor de start van de opleiding is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. (De groepen zijn bewust klein door de intensieve karakter van de opleiding)
 1. In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere Cursist aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de training. Na aanvang van de training is dit niet meer mogelijk.
 2. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
 3. Eventuele annuleringskosten dienen in één keer te worden voldaan.
 4. Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.

Artikel 7 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

Voor alle opleidingen van Enyacad geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.

Tussentijdse opzegging van een opleiding is te allen tijde mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden:

A) Bij tussentijds opzeggen is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
B) Voorts zijn bij voortijdige beëindiging de volgende zaken van toepassing:

 1. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de datum van ontvangst van de e-mail
 2. De prijs van aangeschafte extra materialen, zoals  software, zal bij opzegging voldaan moeten worden.
 3.  Een eventueel door de Klant te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant teruggestort worden.
 4. Het terugsturen van studiemateriaal ontslaat de Klant niet van de betalingsverplichting.
 5. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 7) maar voor de Aanvangsdatum, geldt als opzegdatum de geplande Aanvangsdatum.

Artikel 8 – Uitvoering van het onderwijs

 1. Enyacad heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan Enyacad om planning technische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan Enyacad de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Enyacad zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de Klant een locatiekeuze aan te geven. Enyacad spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Enyacad er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Enyacad Cursisten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht Enyacad hier enig voordeel van ondervindt.
 5. Wanneer er naar het oordeel van Enyacad voor een training in het programma te weinig Cursisten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal Enyacad zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende training op afstand aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.
 6. Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere bijeenkomsten opnieuw te volgen. Het is aan Enyacad om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door Enyacad geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Enyacad.
 2. Gebruik van studiemateriaal van Enyacad anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Enyacad is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld .
 2. Enyacad behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. Al het Enyacad Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Enyacad ontwikkeld en/of samengesteld. Enyacad is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding.
 4. Indien een training op afstand wordt aangeboden is de Klant zelf verantwoordelijk voor het op tijd inloggen.
 5. Enyacad is niet aansprakelijk van schade die door de Klant is veroorzaakt en waardoor Enyacad op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
 6. Enyacad stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de Klant.
 7. Indien een eigen laptop gebruikt wordt voor de Opleiding zorg dat deze laptop is voorzien van de juiste software en door de fabrikant gestelde systeemeisen en dient tevens vooraf de Opleiding te zijn getest neem daarnaast een muismat, drie-knops muis (met scrollwiel) en oplader mee.
 8. Voor zakelijk gebruik is het verplicht om een licentie aan te schaffen na de demo periode . Indien deze nog niet in Klant zijn bezit is. Is het mogelijk om via ons een licentie te bestellen met speciale Opleidingskorting..

Artikel 11 - Persoonsgegevens en AVG

Enyacad verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt Enyacad conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van Enyacad

Artikel 12 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Enyacad worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Enyacad.

Over EnyaCAD

Sinds 1994 hebben wij ons gespecialiseerd in het geven van specifieke en praktijkgerichte  trainingen voor groepen en zelfstandigen.

De doelgroep bestaat onder andere uit architectenbureaus, interieurbureaus, stedenbouwkundige bedrijven, tuinontwerpbureaus, standbouwers, meubelmakers, grafici en animatiespecialisten.

De naam EnyaCAD staat voor ENergetic Youngminded Architects/Artists. Wij hebben veel energie en enthousiasme en willen dat graag uitdragen.

EnyaCAD staat onder leiding van ir. Nicoline van der Henst (directeur).

25 jaar ervaring

Meer dan 25 jaar ervaring in het geven van praktijkgerichte trainingen op maat.

Enyacad vindt de combinatie van praktische kennis van de diverse software pakketten een voorwaarde om een hoog kwaliteitsniveau te verkrijgen. Wij zullen u inspireren en leren om uw horizon te verruimen voor een nog mooier eindresultaat.

EnyaCAD is officieel Dealer van alle in deze site genoemde software. Deze software met de juiste kennis zorgt voor een prachtig en professioneel eindresultaat.

EnyaCAD verzorgt specifieke praktijkgerichte trainingen aan architecten en designers, productontwikkelaars etc. in  Vectorworks, SketchUp Pro en diverse render-software. 

Aanmelden voor nieuwsbrief en lees onze interessante blogs
Contact

Van Cittersstraat 44b
3022 LL Rotterdam

Tel. : 010 - 213 28 41

KvK: 243441083
BTW: NL  8137.07.134.B.01
IBAN: NL10ABNA547082223
BIC: ABNANL2A